Social return

Een social return-verplichting? Wij helpen je er op een prettige en effectieve manier invulling aan te geven.

Deelnemen aan het arbeidsproces is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen komen niet zo makkelijk aan een baan. De overheid kan bij het verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer stimuleren om naast de uitvoering van de opdracht of het werk ook groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt te betrekken door middel van het creëren van arbeidsplaatsen én of inzet van leer-werkplekken in die opdracht. Op deze wijze krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt ‘Social Return (on Investment)’ genoemd.

De gemeente is groot voorstander van de inzet van social return bij aanbestedingen. 


Social return is daarom structureel opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid als onderdeel van duurzaam inkopen. De gemeente past social return toe bij opdrachten tot het uitvoeren van werken, het verlenen van diensten en het doen van leveringen. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de situatie op de arbeidsmarkt, de omvang van de aanbesteding, het draagvlak voor social return, het type werkzaamheden bij de opdrachtnemer, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de ervaring die de gemeente en opdrachtnemers hebben opgedaan met social return.

Door social return help je als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan en of een stageplek. Je gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van jouw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op de opdracht van toepassing is, vind je terug in de offerte-aanvraag, selectie- of aanbestedingsdocumenten.

De doelgroepen van de social return-regeling zijn:

  • ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Ww) of Participatiewet
  • Mbo-leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2
  • mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening
  • mensen met een Wia- of Wajong-uitkering
  • personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet
  • 55-plussers
  • leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
  • De definitieve invulling van de social return verplichting spreek je af met de projectmanager Social Return van het team werkgeversdiensten van DZB Leiden. Deze kan je adviseren over de verschillende invullingsmogelijkheden. Je dient binnen 7 werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen via e-mailadres projectSROI@leiden.nl.

Bouwblokkenmethode

Bij de invulling van social return past de gemeente Leiden de ‘bouwblokkenmethode’ toe. De kern van de bouwblokkenmethode is dat de ondernemer meer vrijheid heeft bij de invulling van social return. Als opdrachtnemer kun je zelf een pakket samenstellen met social return-bouwblokken, die uiteindelijk een waarde moet representeren van minstens 5% van de inschrijfsom (5% is het standaard percentage social return: controleer welk percentage op de opdracht van toepassing is in de offerte-aanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad).

Lees meer over de bouwblokkenmethode.

Contact 

Voor advies en informatie, ook na gunning, kun je contact opnemen met de projectleiders Social Return van het team werkgeversdiensten van DZB Leiden via 071-5818 436 of per mail: projectSROI@leiden.nl

Meer weten?

Geef hieronder aan wat voor jou van
toepassing is zodat we je zo goed mogelijk
verder kunnen helpen.