14 nov. 2023

Gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

Gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding
De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan gemeente Leiden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor 2020 t/m 2022 een aanvraag voor Coronacrisisherstelfonds REACT-EU heeft ingediend voor alle gemeenten. Voor de AMR Holland Rijnland betekent dit een ESF-subsidiebedrag van afgerond 3 miljoen euro.

Gemeente Leiden, reïntegratiebedrijf DZB Leiden, Provalu – hét werk- en ontwikkelbedrijf in de Kust-, Duin- en Bollenstreek & Rijnvicus – sociaal ontwikkelbedrijf van gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben de extra ESF-middelen binnen de context van COVID-19 crisisherstel geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren (waaronder PrO-/vso-leerlingen), arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement, trainingen & loonkostensubsidies voor werkgevers (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Deel dit artikel op