Banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite een baan te vinden. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een reguliere werkgever krijgen. In deze Banenafspraak is afgesproken dat er voor 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 Bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Wilt u iemand in het kader van de Banenafspraak aannemen? Check dan eerst bij het UWV of deze persoon is opgenomen in het Landelijk Doelgroepregister.

Een uitgebreid overzicht van de regelingen is te vinden in de zogenaamde ‘Toolkit Programmaraad’ op www.samenvoordeklant.nl.

Proefplaatsing
De proefplaatsing is om te toetsen of de werknemer bij de organisatie en de geplande taken past. U betaalt geen salaris tijdens de proefplaatsing en voor de werknemer verandert er financieel niets. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband. Tijdens de proefplaatsing kan een loonwaardebepaling plaatsvinden om vast te stellen wat de loonwaarde van de medewerker is en of er recht is op loonkostensubsidie. 

Belastingvoordelen
De Wet Tegemoetkomingen Loondomein kent een aantal tegemoetkomingen voor de werkgever en wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Doelgroepverklaring
Wanneer u aanspraak wilt maken op het loonkostenvoordeel, dient uw werknemer binnen drie maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een Doelgroepverklaring Loonheffingen aan te vragen bij het UWV.

Loonkostensubsidie
U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als u iemand aanneemt met een vastgestelde verminderde loonwaarde, voor wie de gemeente verantwoordelijk is. De werknemer ontvangt het volledige cao-loon of tenminste het wettelijk minimumloon. U ontvangt van de gemeente een subsidie ter hoogte van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. De loonwaardebepaling wordt door een arbeidsdeskundige uitgevoerd. DZB verzorgt de afspraak met de arbeidsdeskundige.

Het is mogelijk om loonkostensubsidie te ontvangen voor jongeren (schoolverlaters van VSO en PrO) wanneer de werknemer tot de doelgroep van de Banenafspraak behoort. U kunt de loonkostensubsidie binnen 6 maanden nadat uw werknemer de school heeft verlaten en bij u is komen werken aanvragen.

Loondispensatie
Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajonguitkering kunt u loondispensatie aanvragen bij het UWV. Daarbij krijgt u toestemming van het UWV (dispensatie) om de werknemer te belonen naar loonwaarde als dat onder het wettelijk minimumloon ligt. Wanneer de werknemer in traject is bij DZB Leiden verzorgt DZB de afspraak met de arbeidsdeskundige voor de loonwaardebepaling.

No-riskpolis 
De No-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

* een ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;

* geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;

* geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt. 

Jobcoaching
In sommige gevallen heeft een werknemer met een arbeidsbeperking extra begeleiding nodig op de werkplek. DZB is erkend als jobcoachorganisatie en heeft gecertificeerde jobcoaches die de werknemer op de werkplek kunnen begeleiden. De begeleiding is gericht op de uitvoering van het werk en op sociale vaardigheden. Ook krijgt u concrete handvatten om de werknemer goed te coachen en aan te sturen. 

De Praktijkroute
Het kan zijn dat u een kandidaat aangeboden krijgt voor de praktijkroute. De betreffende kandidaat heeft mogelijk een verminderde loonwaarde maar staat nog niet in het Doelgroepregister. De kandidaat zal in een proefplaatsing starten. Tijdens de proefplaatsing vraagt DZB Leiden een loonwaardebepaling aan bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het UWV komt bij u langs voor een gesprek om de loonwaarde te bepalen. Wanneer tijdens dit gesprek blijkt dat de kandidaat een verminderde loonwaarde heeft, zal de gemeente de werknemer op laten nemen in het landelijk Doelgroepregister.

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw): Detacheren
DZB kan medewerkers uit de Wsw tegen een niet-commercieel uurtarief bij u detacheren. Het uurtarief wordt bepaald aan de hand van een functiebeschrijving. In deze constructie werkt de medewerker voor u maar is hij niet bij u in dienst.

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw): Begeleid Werken
Begeleid Werken is een regeling vanuit de Wsw en lijkt op een individuele detachering. Het verschil is dat de medewerker bij u in dienst komt. Op basis van Begeleid Werken wordt uitgegaan van het salaris in de cao van uw bedrijf of het wettelijke minimumloon. Op basis van een aantal factoren, zoals de beperkingen van een medewerker, de verwachte arbeidsprestatie, de overeengekomen contracturen, het salaris en de begeleiding die nodig is, zal maandelijks een subsidie worden verstrekt.

Advies en andere mogelijkheden
Er zijn veel mogelijkheden om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In veel gevallen is maatwerk nodig. Meer weten? Neem contact op met onze accountmanager Hülya Yilmaz: h.yilmaz@dzb.nl.